MAI RAM Yoga

MAI RAM
INTERNATIONAL
YOGA
ASSOCIATION

MAIRAMYoga.LT

Mai Ram Yoga ir M.R.I.Y.A. autorinių teisių apsauga

Mai Ram Yoga ir M.R.I.Y.A. autorinių teisių apsauga

grįžti

 
 
Guru Mai Ram integravo klasikinę jogą kaip jogos praktikų sintezę, skirtą šiuolaikiniam žmogui,
norinčiam siekti savižinos, sveikatingumo bei harmoningo gyvenimo. 


© Visos teisės saugomos Mai Ram Yoga ir Mai Ram I.Y.A

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUTORIŲ TEISIŲ IR
GRETUTINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMO
priimto 1999 m. gegužės 18 d. Nr. VIII-1185

4 str. 2 d. 2p. nurodoma, kad autorinių teisių objektai yra kalbos,
paskaitos, pamokslai ir kiti žodiniai kūriniai.
Šio Įstatymo 6 str. 1 d. nurodoma, kad autorius yra kūrinį sukūręs fizinis asmuo.
Taigi Guru Mai Ram Devi mokymas, paskaitos, kalbos ir kiti žodiniai kūriniai
yra autorinių teisių objektas, kurį gina Autorinių teisių Įstatymas.
Bet koks kūrinio originalo ar jo kopijų panaudojimas be autoriaus, jo teisių perėmėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens leidimo yra laikomas neteisėtu.
Šio Įstatymo 80 str. 1d. numatytas neturtinės žalos atlyginimas: ASMUO, pažeidęs šio Įstatymo straipsniuose nurodytas autorių ar atlikėjų asmenines neturtines teises, privalo atlyginti neturtinę žalą, kurios dydį pinigais nustato teismas.
Taip pat Įstatymo 82 str. numatyta administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už autorių teisių pažeidimus. Ją nustato Administracinių teisės pažeidimų kodeksas ir Baudžiamasis kodeksas.
 
Su pagarba,
Mai Ram International Yoga Association