MAI RAM Yoga

MAI RAM
INTERNATIONAL
YOGA
ASSOCIATION

MAIRAMYoga.LT

M.R.Y. Yoga Adhikari lygio studijos

M.R.Y. Yoga Adhikari lygio studijos

grįžti


Yoga Adhikari


(sanskr. योग अधिकारी yoga adhikārī)
Pažengęs mokytojas, kuriam leista skleisti jogos mokymą

 


Yoga Adhikari yra pažengęs mokytojas:
 •     gebantis supažindinti ir tiksliai apibūdinti Mai Ram Yoga bei jos ypatumus;
 •     mokantis perduoti Mai Ram Yoga mokymą kitiems atveriant žinias ir suteikiant teisingą pirmąjį supratimą apie jogą;
 •     galintis paaiškinti ir atsakyti į klausimus, reikalaujančius specialių jogos praktikos žinių;
 •     skiriantis daug laiko kokybinei savianalizei.
 

 

Mai Ram Yoga kūno, kvėpavimo, proto, jogos filosofijos, psichologijos ir dvasinio žinojimo studijų II kurso mokymo programa susideda iš integruotos jogos metodikos, lavinančios kūną ir protą, pagal klasikinę jogą.

II kurso Yoga Adhikari disciplinos:
 •     jogos raštų studijavimas;
 •     gebėjimo mąstyti ir išmintingai veikti ugdymas;
 •     proto kontrolės lavinimas;
 •     meditacijų praktika;
 •     sanskrito pradmenų kursas;
 •     jogos anatomijos ir fiziologijos kursas.
 •     Advanced I lygio asanos;
 •     Advanced I asanų sekų (vinjasų) technikos;
 •     kvėpavimo praktika.
Siekiantysis tapti Mai Ram Yoga Adhikari turi turėti Mai Ram Yoga Basic Level sertifikatą. Išklausęs Mai Ram Yoga Adhikari, pažengusių mokytojų mokymo programą, turi teisę laikyti egzaminus. Išlaikius egzaminus, mokytojui išduodama:
 • sertifikatas, suteikiantis teisę dėstyti Mai Ram Yoga įvadus, paskaitas, seminarus;
 • Mai Ram Yoga Adhikari vadovas;
 • metodika “Įvadas į Mai Ram Yoga”;
 • sanskrito vadovas;
 • jogos anatomijos ir fiziologijos vadovas.

Metodika Sudėtis Teorinės pamokos trukmė
Įvadas į Mai Ram Yoga 15 teorinių jogos pamokų 1 ak. val.


Siekiantysis tapti Mai Ram Yoga Advanced I asanų ir pranajamos technikų mokytojas, turi teisę laikyti praktinį egzaminą. Išlaikius praktinį egzaminą, mokytojui išduodama:
 • sertifikatas, kurio galiojimo laikas nurodomas sertifikate, suteikiantis teisę dėstyti Mai Ram Yoga Advanced I Level metodiką;
 • Mai Ram Yoga Advanced I Level metodikos vadovas.

Metodika Sudėtis Praktinės pamokos trukmė
Mai Ram Yoga Advanced I Level 10 praktinių jogos pamokų 2 val.
Mai Ram Yoga Adhikari sertifikato išdavimas ir galiojimo laikas
 
Sertifikatai išduodami:
Yoga Advanced I  ir M.R.Y. pranajama I
Mokytojo sertifikatas galioja 24 mėn., todėl būtina periodinė mokytojo atestacija, kuri skatina kvalifikuoto jogos mokytojo augimą.
Mai Ram I.Y.A. skelbia kasmetines jogos mokytojų atestacijas, kurių metu laikomas praktinis egzaminas, išlaikius jį pratęsiamas sertifikatų galiojimo laikas 24 mėn.

Siekdamas atestacijos, jogos mokytojas patvirtina savo nuostatą tobulėti ir jam suteikiama teisė skleisti klasikinę integruotą Mai Ram Yoga pagal mokytojo sertifikato lygį.

Pastabos:

M.R.Y. Adhikari egzaminą galima laikyti turint galiojantį M.R.Y. Basic sertifikatą.

M.R.Y. Advanced I Level  egzaminą galima laikyti turint nuolatinę M.R.Y. Basic teacher dėstymo praktiką.

 
 


 
Copyright © 2015 Mai Ram International Yoga Association & Mai Ram Yoga