MAI RAM Yoga

MAI RAM
INTERNATIONAL
YOGA
ASSOCIATION

MAIRAMYoga.LT

M.R.Y. Basic lygio studijos

M.R.Y. Basic lygio studijos

grįžti


Yoga Basic teacher

Pagrindinių jogos technikų mokytojas

Mai Ram Yoga kūno, kvėpavimo, proto, jogos filosofijos, psichologijos ir dvasinio žinojimo studijų I kurso mokymo programa susideda iš integruotos jogos metodikos, lavinančios kūną ir protą, pagal klasikinę jogą.

I kurso Yoga Basic disciplinos:
 •     pagrindinės Basic lygio asanos;
 •     asanų sekų (vinjasų) technikos;
 •     kvėpavimo praktikos;
 •     atsipalaidavimo praktika;
 •     dėmesio sutelkimo pratimai;
 •     anatomijos ir fiziologijos pagrindai;
 •     bendros jogos filosofijos sąvokos;
 •     žmogaus kūno sandara jogos filosofijoje;
 •     koncentracijos lavinimas;
 •     pradinė meditacijos praktika;
 •     supažindinimas su sanskritu.

Siekiantysis tapti Mai Ram Yoga Basic Level teacher, išklausęs mokymo programą, turi teisę laikyti egzaminus. Išlaikius teorinį ir praktinį egzaminus, mokytojui suteikiama:

 • diplomas;
 • sertifikatas, kurio galiojimo laikas nurodomas sertifikate, suteikiantis teisę dėstyti Mai Ram Yoga Basic Level ir Mai Ram Yoga Open Level metodikas;
 • Mai Ram Yoga mokytojo vadovas, kuriame išdėstomos Basic lygio jogos mokytojui būtinos jogos sąvokos;
 • Mai Ram Yoga Basic Level metodikos vadovas;
 • Mai Ram Yoga Open Level metodikos vadovas;
 • jogos anatomijos vadovas.

Metodika Sudėtis Praktinės pamokos trukmė
Mai Ram Yoga Basic Level 15 praktinių jogos pamokų ir 1 papildoma, speciali atsipalaidavimo praktika 1 val. 30 min.
Mai Ram Yoga Open Level 5 praktinės jogos pamokos 1 val. 15 min.
   


Mai Ram Yoga Basic Level sertifikato išdavimas ir galiojimo laikas

Diplomas išduodamas:
Basic teacher level
 
Sertifikatai išduodami:
Yoga Open ir Yoga Basic level.
Mokytojo sertifikatas galioja 24 mėn., todėl būtina periodinė mokytojo atestacija, kuri skatina kvalifikuoto jogos mokytojo augimą.
Mai Ram I.Y.A. skelbia jogos mokytojų atestacijas, kurių metu laikomas praktinis egzaminas, išlaikius jį pratęsiamas sertifikatų galiojimo laikas 24 mėn.

Siekdamas atestacijos, jogos mokytojas patvirtina savo nuostatą tobulėti ir jam suteikiama teisė skleisti klasikinę integruotą Mai Ram Yoga pagal mokytojo sertifikato lygį. 
Copyright © 2015 Mai Ram International Yoga Association & Mai Ram Yoga